კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

წინამდებარე გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და გაითვალისწინოს ისინი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დროს. თქვენი გულწრფელი პასუხები მნიშვნელოვან დახმარებას გაგვიწევს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებასა და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებაში. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

პატივისცემით, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

ინფორმაცია კურსდამთავრებულის შესახებ

კლავიატურის განლაგება:

აგრძელებთ თუ არა სწავლას?

სწავლების საფეხურიხართ თუ არა დასაქმებული?ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმაგთხოვთ, შეაფასოთ ბსუ-ში სწავლის დროს შეძენილი შემდეგი უნარები
1. თეორიული მომზადების დონე
2. პრაქტიკული უნარები
3. კომუნიკაციის უნარი
4. გუნდში მუშაობის უნარი
5. ადაპტაციის უნარი
6. თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობის უნარი
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა

გთხოვთ, შეაფასოთ რამდენად პერსპექტიულია საგანმანთლებლო პროგრამა დასაქმების თვალსაზრისით?

გთხოვთ,აღწეროთ თეორიული, პრაქტიკული და ზოგადი (ტრანსფერული) უნარები, რომელთაც უნდა ფლობდეს კურსდამთავრებულები